Duurzaam koelen en verwarmen
Sfeervolle kwaliteitsoplossingen


ALGEMENE VOORWAARDEN

Werkzaamheden:

Onze engineers beginnen normaliter tussen 7:30 en 8:00 uur. Dit is makkelijk indien u als eerste gepland staat. Staat u later op de dag in de planning, dan wordt u normalerwijs minimaal een half uur voor aankomst even gebeld en op de hoogte gesteld. De engineers beschikken over uw offerte en de werkopdracht waarop de offerte gebaseerd is. Wij gaan er dan ook vanuit dat de opgemaakte offerte overeenkomt met hetgeen dat de engineers bij u gaan maken.

Meerwerk

Meerwerk ontstaat doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer onvoorziene werkzaamheden verricht moeten worden dan er gespecificeerd is om het geoffreerde eindresultaat te behalen. Meerwerk door extra werk omdat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren gebruikte materialen en eventuele aanvullende afspraken welke via mail aan u worden medegedeeld.

Stof, puin, rest en verpakkingsmateriaal

U kan er vanuit gaan dat onze engineers zorgvuldig hun werkzaamheden verrichten en trachten de omgeving zo schoon mogelijk te houden en achter te laten. Toch is er een reële kans is dat tijdens de installatie wat stof en / of puin vrijkomt. Ook zullen de spullen uitgepakt moeten worden en blijft daarvan het verpakkingsmateriaal achter. Zonder afspraak vooraf dient u zelf deze verpakkingsmaterialen weg te gooien.

Plan van aanpak op de installatie dag

Engineers stellen zich netjes voor. Bespreken werkopdracht en verkenning van pand, de route en installatie locaties. Lossen van de materialen en binnenbrengen van gereedschap. Aanvang van de werkzaamheden. Afronden van de werkzaamheden. Nalopen van de installatie en oplevering. Indien gewenst een beknopte instructie. Toelichten onderhoudscontract.

Voorwaarden bij start werkzaamheden

Wij gaan er vanuit dat er een parkeer gelegenheid voor de deur is om de werkzaamheden uit te voeren. Indien er een vergunning noodzakelijk is dan: Klant draagt zorg voor een parkeer vergunning. indien Q-Klimaat dit moet regelen wordt daar € 150,00 euro extra voor in rekening gebracht. Eventuele parkeer kosten zijn voor rekening opdrachtgever. Indien van toepassing is de toegang tot het dak mogelijk en vrij toegankelijk. Inzet engineers worden geleverd door Q-Klimaat. Q-Klimaat levert zelf alle materialen aan. Wachturen worden gerekend als werkuren. Buiten / binnen is een geaard stopcontact aanwezig t.b.v. airco installatie (binnen 3 meter). Muren / daken / vloeren zijn niet van (gewapend) beton. Indien wel en niet gemeld: worden daar kosten voor in rekening gebracht. Indien dak doorvoer t.b.v. leidingwerk en herstel dakbedekking en niet gecalculeerd worden daar kosten voor in rekening gebracht. Ingecalculeerde totale leidinglengte is vermeld in meters. Indien meer meters nodig zijn dan wordt daar  conform offerte extra per meter op afgerekend. Indien een condens pomp nodig is en niet genoemd worden daar conform offerte kosten voor in rekening gebracht. Q-Klimaat is niet aansprakelijk voor schades welke kunnen voortvloeien uit werkzaamheden bij u noch voor uw omgeving. Start van de werkzaamheden is in overleg.

Verplichtingen uwerzijds

Het is van belang dat op de dag van de werkzaamheden u of iemand die beslissingsbevoegd is aanwezig is. Het kan zijn dat bepaalde maatvoering in het werk overlegd moet worden of omdat werkzaamheden afwijken. Indien de werkzaamheden hierdoor stagneren omdat er geen overleg gevoerd kan worden zullen wachturen worden gerekend als werkuren.

Installatie garantie

Q-Klimaat hanteert een installatie garantie termijn van 1 jaar. Maar neemt geen verantwoording voor de aangewezen fysieke plaatsingslocatie (verantwoording klant). Indien blijkt dat er door derde aan de installatie gewerkt of gesleuteld is vervalt de installatie garantie per direct. Q-Klimaat zal in dat geval eventuele garantie aanvragen en afhandelingen richting de fabrikant niet meer uitvoeren. Daarbij zullen wij verwijzen naar ondeskundig of niet geautoriseerde werkzaamheden.

Gedragscode

Q-Klimaat gaat er vanuit dat onze engineers u met respect behandelen en u naar behoren te woord staan. Indien dat niet het geval is dan verzoeken wij u vriendelijk dit per direct aan ons te melden. Daarnaast verwachten wij van u het zelfde naar de engineers. Zij komen immers om iets voor u te doen. Behandel ook daarom de engineers met respect en fatsoen.

Afbeeldingen en logo's

De product afbeeldingen in de offerte kunnen afwijken t.o.v. wat geleverd wordt i.v.m. beschikbaarheid, product wijzigingen of omdat deze als voorbeeld dienen. Logo's zijn auteursrechtelijk beschermd.

Servicedienst

Op iedere door, ons gemaakte installatie geven wij een installatie garantie van 1 jaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Hierbij geld dat alle werkzaamheden door Q-Klimaat zijn uitgevoerd en al de gebruikte materialen door Q-Klimaat zijn geleverd. Indien er binnen deze periode een gebrek is of ontstaat aan de installatie, zal deze kosteloos worden verholpen tenzij er sprake is van: ondeskundig handelen, gebruikersfouten of activiteiten / werkzaamheden welke zijn gepleegd aan de installatie door andere dan Q-klimaat. U kunt voor storingen een mail sturen naar: service@q-klimaat.nl, telefonisch contact opnemen met uw contact persoon of telefonisch contact met ons opnemen tussen 09:00 uur en 17:00 uur.

Product garantie en onderhoud

Q-Klimaat volgt de strikte regelgeving van de fabrikant teneinde optimale service te kunnen verlenen. Indien de klant de eigen zorgplicht ten aanzien van de door de fabrikant gestelde eisen niet nakomt, neemt Q-Klimaat geen fabrieksgarantie over. Q-Klimaat volgt de strikte regelgeving van de fabrikant teneinde optimale service te verlenen en kwaliteit te kunnen garanderen. Indien de klant de eigen zorgplicht ten aanzien van de door de fabrikant gestelde eisen niet nakomt, neemt Q-Klimaat geen fabrieksgarantie of verantwoording over. Onderhoud wordt conform de gestelde fabrieksnormen en STEK regelgeving uitgevoerd.

Gevolgschade

Gevolgschade na het boren van gaten in de( beton)vloeren en/of wanden kunnen nooit op ons verhaald worden. Alle boorwerkzaamheden zijn op aanwijzing van en voor eigen risico opdrachtgever. Q-Klimaat is niet verantwoordelijk voor schade door ondeskundig gebruik van de door ons geleverde materialen. Q-Klimaat is niet verantwoordelijk voor verkleuring aan plafond, wanden en accessoires door opstijgende warme lucht. Q-Klimaat is niet verantwoordelijk voor toegepaste materialen en/of veranderingen welke door derden zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Q-Klimaat. Q-Klimaat is niet verantwoordelijk voor schade of veranderingen aan begroeiing, beplanting en bestrating indien, leidingen buiten om de woning toegepast worden. Q-Klimaat is niet verantwoordelijk voor trekproblemen bij bestaande rookkanalen, ook na plaatsing van een openhaard of inzet-, voorzet-, pellet kachel airconditioning of warmtepomp. Q-Klimaat is niet verantwoordelijk voor ontstane schade na breekwerkzaamheden in uw woning. Dit geldt voor zowel de schade in uw woning als voor de schade aan de woning van uw buren en/of omwonende. Q-Klimaat is niet verantwoordelijk voor de capaciteit en geluid van uw koel of verwarmingstoestel (kachel / pellet kachel / haard / sfeerhaard /  bio-haard / airco / warmtepomp)  waarbij redenen genoemd worden als: te warm, te koud, niet warm genoeg, niet koud genoeg, stank, te veel geluid en resonantie. Tevens nemen wij geen verantwoording voor performance als gevolg van het door de opdrachtgevers zijde  uitstellen van eventueel onderhoud.

Betalingsverplichtingen

De klant is verplicht om direct na oplevering te betalen via pin, bankoverschrijving of in contanten. In de offerte wordt de wijze van betaling afgesproken en dient te worden nagekomen. Indien de klant deze afspraak niet nakomt en te laat betaald zal er dagelijks de wettelijke rente geheven worden en opgeteld worden op het openstaande bedrag. Indien de betaling na een eenmalige aanmaning uitblijft om welke reden dan ook zal Q-Klimaat de betaling uit handen geven aan een deurwaarder en tevens deze kosten verhalen op de klant. Indien de klant de opdracht annuleert (ongeacht de reden) is Q-Klimaat gerechtigd om 30% van de aanneemsom in rekening te brengen om haar inspanningsverplichtingen en gemaakte kosten te dekken.

VCA en STEK certificering (veilig werken)

Engineers werkend voor of in opdracht van Q-klimaat zijn zowel  Stek als VCA gecertificeerd. Indien op locatie informatie niet gedeeld is door de opdrachtgever, waardoor een onveilige situatie ontstaat zullen de werkzaamheden gestaakt worden. Reis en wachturen  zullen dan in rekening gebracht worden om de door Q-Klimaat gemaakte kosten te dekken.

Gebruik persoonsgegevens (AVG wetgeving)

De opdrachtgever gaat akkoord dat zijn of haar gegevens gedeeld kunnen worden met derde voor uitsluitend technisch of service ondersteunende doeleinden. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van uw gegevens met de fabrikant van het door u aangeschafte product.

Sluiten van overeenkomst

Klanten kunnen de  koopovereenkomst sluiten door de offerte te ondertekenen en retour te zenden aan het post adres. Ook kan de koopovereenkomst gesloten worden middels het zenden van een opdrachtbevestiging via mail. Beide worden geaccepteerd en zijn bindend. Q-Klimaat behoud zich het recht voor om een door de klant geaccepteerde offerte, zonder reden van opgaaf te weigeren.